Datta Saunke (nagara) and J. R. Yadav (shehnai) at the Dura Puja festival, Mumbai (India), 1963