zz - Duplicate - Reprints of Coach brochure covers featuring art by Cashin.