Five women cadets working aboard the California Maritime training ship Golden Bear in Long Beach, Calif., 1974