کاره ساتا شنگالى : جه گه را ته داىکى جه گه را مه هه ميانه