Chines de Oaxaca, women with long braids (hair), 1982